Hagforsstrategins 35 mätbara mål

Vad är det vi strävar efter inom varje prioriterat område?

Här nedan är de 35 mätbara mål som också inkluderas i strategin.

 1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv.
   

 2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet.
   

 3. Fritidsmöjligheterna ska öka och nå rikssnittet.
   

 4. Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska ligga över rikssnittet.
   

 5. Skillnader inom arbetsmarknaden och utbildningssystemet mellan könen och de med utländsk bakgrund och svensk bakgrund ska minska.
   

 6. Kulturutbudet i Hagfors kommun ska närma sig rikssnittet.
   

 7. Andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvens) ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet.
   

 8. Ohälsotalet och sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska och nå länsgenomsnittet i Värmland.
   

 9. Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och kommunens verksamheter) ska närma sig rikssnittet.
   

 10. Nyföretagandet ska öka och nå länsgenomsnittet i Värmland.
   

 11. Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemäns/politikers/skolans attityder till företagande ska uppgå till 3,5 på en 6-gradig skala.
   

 12. Andelen företagsamma kvinnor ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet och närma sig rikssnittet.
   

 13. Företagsklimatet ska förbättras och minst nå en riksgenomsnittlig placering.
   

 14. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens för näringslivet ska öka och nå länsgenomsnittet.
   

 15. Företagen i Hagfors kommun ska ha en tillväxt som är bland de högsta i länet.
   

 16. Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet i Värmland.
   

 17. Andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning ska öka och ligga över länsgenomsnittet i Värmland.
   

 18. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ska öka och närma sig länsgenomsnittet i Värmland.
   

 19. Förbättra attityder till utbildning enligt resultat från INCITO-mätning (enkäter till elever, lärare och föräldrar).
   

 20. Öka matchningen på arbetsmarknaden så att antalet lediga arbetsplatser och arbetslösheten minskar.
   

 21. Klättra på de båda lärarförbundens rankinglistor över landets bästa skolkommuner.
   

 22. Ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i Värmland.
   

 23. Vid Hagfors Airport ska beläggningen (antalet passagerare per flygtur) på flyglinjerna öka och antalet avgångar bibehållas.
   

 24. Alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s.
   

 25. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna.
   

 26. Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg (gällande morgon och eftermiddagstrafik) ska minska genom kortare restider till Karlstad.
   

 27. I Hagfors kommun ska samverkan kring gods- och varutransporter öka.
   

 28. Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en stabil nivå eller öka.
   

 29. Förbättra resultatet i medborgarundersökningen gällande den yttre miljön i kommunen.
   

 30. I enlighet med prioriterade åtgärder i Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016 – 2020 ska kommunen nå sitt bidrag för en giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och begränsad klimatpåverkan.
   

 31. År 2027 ska det vara möjligt för Hagfors kommun att nå klimatneutralitet till år 2030.
   

 32. Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras enligt Hav- och vattenmyndighetens direktiv.
   

 33. Kommunen ska klättra på Aktuell hållbarhets årliga kommunranking och ligga minst topp 2 i Värmland.
   

 34. Hagfors ska ligga i Värmlandstoppen gällande kommunindex för bästa avfallsverksamhet samt ligga över rikssnittet.
   

 35. Andelen närproducerad och ekologisk mat som serveras inom offentlig sektor ska öka.