top of page

Hagforsstrategins 32 mätbara mål

Vad är det vi strävar efter inom varje prioriterat område?

Här nedan är de 35 mätbara mål som också inkluderas i strategin.

 1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv.
   

 2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att
  leva och bo på ska förbättras från basåret 2016.

   

 3. Fritidsmöjligheterna ska förbättras från basåret 2016
   

 4. Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska förbättras
  från basåret 2016

   

 5. Kulturutbudet i Hagfors kommun ska förbättras från basåret 2016
   

 6. Andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvens) ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet.
   

 7. Sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska
   

 8. Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande
  och kommunens verksamheter) ska förbättras från basåret 2016

   

 9. Nyföretagandet ska öka och nå länsgenomsnittet i Värmland.
   

 10. Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemän/
  politikers attityder till företagande ska uppgå till 4 på en 6-gradig skala

   

 11. Andelen företagsamma kvinnor ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet och närma sig rikssnittet.
   

 12. Företagsklimatet ska förbättras och minst nå en riksgenomsnittlig placering.
   

 13. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens för näringslivet ska öka och nå länsgenomsnittet.
   

 14. Företagen i Hagfors kommun ska ha en tillväxt som är bland de högsta i länet.
   

 15. Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet i Värmland.
   

 16. Andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning ska öka och ligga över länsgenomsnittet i Värmland.
   

 17. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ska öka och närma sig länsgenomsnittet i Värmland.
   

 18. Förbättra attityder till utbildning.
   

 19. Öka matchningen på arbetsmarknaden så att antalet lediga arbetsplatser och arbetslösheten minskar.
   

 20. Ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i Värmland.
   

 21. Vid Hagfors flygplats ska beläggningen (antal passagerare per
  flygtur) på flyglinjerna öka

   

 22. Alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s.
   

 23. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna.
   

 24. Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg (gällande morgon och eftermiddagstrafik) ska minska genom kortare restider till Karlstad.
   

 25.  Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en stabil nivå eller öka.
   

 26. Förbättra resultatet i medborgarundersökningen gällande den yttre miljön i kommunen.
   

 27. Hagfors kommun ska genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden i miljööverenskommelsen 2021-2025
   

 28. År 2027 ska det vara möjligt för Hagfors kommun att nå klimatneutralitet till år 2030.
   

 29.   Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras
   

 30. Hagfors kommun ska förbättra sin position i Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning
   

 31. Avfallsverksamheten i Hagfors kommun ska förbättras
   

 32. Andelen närproducerad och ekologisk mat som serveras inom offentlig sektor ska öka.

Mål Livskvalitet
Mål Näringsliv
Mål höjd kompetens
Mål bättre kommunikationer
Mål god grön
bottom of page