Nuläge Mål 10-15 - Stärkt näringsliv

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Stärkt näringsliv.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

10. Nyföretagandet ska öka och nå länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Målet om att öka nyföretagandet mäts genom antal nya företagare per 1000 invånare. Genom att mäta per 100 invånare har man möjlighet att jämföra målsättningen med länsgenomsnittet. Källa: Svenskt Näringsliv

Utgångsläge 2016

Antal nya företag per 1 000 invånare.

Aktuellt resultat

Antal nya företag per 1 000 invånare 2019

Hagfors kommun

8,26

Värmlands län

Skillnad

0,46

8,72

11. Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemäns/politikers/skolans attityder till företagande ska uppgå till 3,5 på en 6-gradig skala.

Beskrivning


Mål 11 mäter hur företagarna själva upplever attityder till företagande från allmänheten, tjänstemän, politiker och skolverksamheten. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. I Sveriges mindre kommuner, såsom Hagfors kommun, skickas enkäten ut till 200 företagare. Betyget för attityder till företagande påverkar Hagfors kommun placering i den totala företagsklimatsrankingen. Källa: Svenskt Näringsliv

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Attityder till företagande 

Attityder till företagande

12. Andelen företagsamma kvinnor ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet och närma sig rikssnittet.

Beskrivning


Som företagsam räknas individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Faktorn visar andelen företagsamma kvinnor av den arbetsföra befolkningen (16-74 år). Statistiken hämtas av Svenskt Näringsliv från UC AB och sammanställs av Wallen Economics på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Källa: Svenskt Näringsliv

Utgångsläge 2016

Andelen företagsamma kvinnor (%)

Aktuellt resultat

Andelen företagsamma kvinnor (%) 2019

Hagfors kommun

6,73

Hagfors kommun

6,35

Sverige

7,67

Värmlands län

6,09

Värmlands län

6,36

7,89

Sverige

13. Företagsklimatet ska förbättras och minst nå en riksgenomsnittlig placering.

Beskrivning


Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Rankingen bygger både på en enkätundersökning till företagen (I Hagfors får 200 företag enkäten) och statistik från SCB och UC. Källa: Svenskt Näringsliv

Utgångsläge 2016

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

Aktuellt resultat

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

188 (+11)

Hagfors kommun 2020

14. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens för näringslivet ska öka och nå länsgenomsnittet.

Beskrivning


Betyget visar hur företagen upplever tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. I Sveriges mindre kommuner, såsom Hagfors kommun, skickas enkäten ut till 200 företagare. Betyget för attityder till företagande påverkar Hagfors kommun placering i den totala företagsklimatsrankingen. Källa: Svenskt Näringsliv

Utgångsläge 2016

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

Aktuellt resultat

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

15. Företagen i Hagfors kommun ska ha en tillväxt som är bland de högsta i länet.

Beskrivning


Tillväxten visas här genom en jämförelse mellan Hagfors kommun och Värmland genom nyckeltalen nettoomsättning och rörelseresultat. Nettoomsättning är intäkter från försäljning av varor och tjänster hos registrerade aktiebolag och inkluderar ej moms eller lämnade rabatter. Rörelseresultat är den första delen av ett företags resultat. Här tar man inte hänsyn till t.ex. vinstskatter, nedskrivningar och finanskostnader. Källa: Bisnis Analys

Utgångsläge 2016

Nettoomsättning (miljoner kr)

Aktuellt resultat

Nettoomsättning (miljoner kr) 2018

Hagfors: 5896 649

ökning 22,8% sen basåret 2016

 

Värmland: 111 229 694

ökning 9,1% sen basåret 2016

Rörelseresultat (miljoner kr)

Rörelseresultat (miljoner kr) 2018

Hagfors: 725 819

ökning 79 % sen basåret 2016

 

Värmland: 6839 489

ökning 1,5 % sen basåret 2016