top of page

Vad är en medborgardialog?
Medborgardialog fördjupar demokratin genom att du som medborgare får komma med synpunkter på aktuella frågor. Detta ger förtroendevalda i kommunen en möjlighet att lyssna av medborgarnas synpunkter inför beslut och ger medborgarna möjlighet till inflytande även mellan valen.

 

Det finns två huvudsyften med en medborgardialog; dels ska du som medborgare få inflytande över de frågor dialogen gäller, dels ska de förtroendevalda få ökat underlag för bra beslut. Medborgardialog handlar oftast om saker som kräver politiska beslut. De förtroendevalda är därför också självklara deltagare i dialogen och mottagare av det som sägs. Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som mer eller mindre ständigt pågår i verksamheterna mellan brukare och tjänstemän.

Medborgardialog innebär däremot inte direktdemokrati. Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där valda politiker fattar besluten. Men genom dialogen får du som medborgare möjlighet att delta och påverka de förtroendevalda mellan valen.

 

Olika typer av medborgardialoger
De typer av dialoger vi har använt under framtagandet av Hagforsstrategin (2016) är följande:

Dialog
Här gav vi människor möjlighet att möta andra för att föra dialog om en aktuell fråga. Utgångspunkten var att alla skulle få föra fram sin åsikt och argumentera för sin syn på frågan. Grunden i en dialog är att man inte behöver nå konsensus, syftet var själva mötet och de synpunkter som kom fram. Vi har under våren 2016 genomfört dialoger riktade till allmänhet och till de specifika målgrupperna offentlig sektor, näringslivet och den idéburna sektorn. Under dialogerna har det både varit helt fritt att välja ämnen men också bestämda teman att diskutera fritt utifrån. Varje dialog har dokumenterats i både text, bild och film och presenterats offentligt samt skickats ut till deltagare och anmälda till dialogerna.

 

Information
För att kunna vara delaktig behöver du vara väl informerad och ha möjlighet att ta till dig kunskaper om frågan. Målet var att även du som inte deltog på olika dialoger och möten skulle ha kunna läsa dig till resultatet av dem. Alla sammanställningar från dialoger och synpunkter som har kommit in till arbetsgruppen har därför skickats ut till deltagare och ligger i Hagfors kommuns diarie. där du fortfarande kan få tag på dem. Ambitionen har varit att det skulle vara en transparent process där vi offentliggör så mycket vi kan.

 

Delaktighet
innebär att du som medborgare deltar under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess från det vita pappret till färdigt förslag som underlag till politiska beslut. Deltagandet blir på en djupare nivå. Detta gällde några av våra medborgare som har varit med i en referensgrupp och träffats flera gånger under processen.

bottom of page