Nuläge mål 23-28 - Bättre kommunikationer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Bättre kommunikationer.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår).

23. Vid Hagfors Airport ska beläggningen (antalet passagerare per flygtur) på flyglinjerna öka och antalet avgångar bibehållas

Beskrivning


Gång- och cykeltrafiken mäts genom medborgarens upplevelse av tillgänglighet till gång- och cykelvägar. Kollektivtrafiken mäts genom medborgarens upplevelse av möjlighet att nyttja kollektivtrafiken samt en frågeställning om hur ofta kollektivtratfiken används. Samtliga frågor utgår från Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Källa: Hagfors kommun.

Utgångsläge 2016

Totala antalet passagerare per år

Totalt snitt passagerare per tur

Aktuellt resultat

Totala antalet passagerare 2020, siffrona gäller fram till 2020-03-30 (resterande del av året har flygningarna varit inställda på grund av corona).

5 764 

Totalt snitt passagerare per tur 2020

5,0

Snittet per tur påverkas av juluppehåll samt att resandet avog i februari/mars på grund av corona

24. Alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s.

Beskrivning


Här mäts Hagfors kommuns invånares tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/s (%). Bredbandsutvecklingen är starkt kopplad till utbyggnaden av fiber-nätet i vår kommun. Källa: Post- och telestyrelsen.

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Tillgång till fast bredband, med hastigheten

100 Mbit/s (%)

Tillgång till fast bredband, med hastigheten

100 Mbit/s (%)

25. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna.

Beskrivning


Gång- och cykeltrafiken mäts genom medborgarens upplevelse av tillgänglighet till gång- och cykelvägar. Kollektivtrafiken mäts genom medborgarens upplevelse av möjlighet att nyttja kollektivtrafiken samt en frågeställning om hur ofta kollektivtratfiken används. Samtliga frågor utgår från Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Källa: Hagfors kommun.

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Hagfors kommuns medborgarundersökning 2016

Hagfors kommuns medborgarundersökning 2020

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar?

Hur ser du på möjligheterna att använda kollektivtrafiken  för resor?

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar?

Hur ser du på möjligheterna att använda kollektivtrafiken  för resor?

26. Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg (gällande morgon och eftermiddagstrafik) ska minska genom kortare restider till Karlstad.

Beskrivning


Här mäts passagerare per tur, det totala antalet passagerare och antal turer. Antal passagerare är baserat på turer i båda riktningar och på det totala antalet som flyger mellan Torsby, Hagfors och Arlanda. Varje flygtur tar maximalt 19 passagerare. Källa: Hagfors kommun.

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation.

Restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation.

Buss 300

 Väg 240/63

 66 hållplatser

1 timme och 26 minuter

Buss 600

 Väg 61/62

 74 hållplatser

1 timme och 44 minuter

Buss 300

 Väg 240/63

 52 hållplatser

1 timme och 22 minuter

Inga förändringar i restid mellan januari 2020 och januari 2021

Buss 600

Väg 61/62
74 hållplatser

Inga förändringar i restid sedan 2016

27. I Hagfors kommun ska samverkan kring gods- och varutransporter öka.

Beskrivning


Infrastruktur för den kommunala organisationen är här uppdelade i tre olika sektioner: Gata och park, VA-nät och verk, och bredband. Gata och park handlar exempelvis om investeringar i upprustning av gator och vägar, belysning och centurmutveckling. VA-nät och verk handlar om investeringar i vårt vatten- och avlopps nät. Bredbandinvesteringar handlar det till stor om att bygga ut stamfibernätet i kommunen. Samtliga sektioner mäts genom andel investerade kronor.

Statlig medfinansiering

Ansökan om statlig medfinansiering ur Länstransportplanen kan göras ur potterna för

  • Cykeltrafik
  • Åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö
  • Kollektivtrafik

Ansökan om medfinansiering för cykelåtgärder, trafiksäkerhet, trimning och miljö på kommunalt vägnät hanteras som tidigare genom en ansökan till Trafikverket.

Ansökan om medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder hanteras av Värmlandstrafik AB på uppdrag av Region Värmland. Källa: Hagfors kommun

Här finns idag ingen tydlig mätmetod. Den kommunala organisationen arbetar för att effektivisera användandet av transporter vid beställningar av varor och gods. Det sker främst genom att göra större beställningar mindre frekvent än att göra små beställningar ofta. Näringslivet arbetar ibland med returtransporter, vilket innebär att en transport som transporterar varor till en företagare också tar med sig varor på vägen tillbaka

28. Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en stabil nivå eller öka.

Beskrivning


Infrastruktur för den kommunala organisationen är här uppdelade i tre olika sektioner: Gata och park, VA-nät och verk, och bredband. Gata och park handlar exempelvis om investeringar i upprustning av gator och vägar, belysning och centurmutveckling. VA-nät och verk handlar om investeringar i vårt vatten- och avlopps nät. Bredbandinvesteringar handlar det till stor om att bygga ut stamfibernätet i kommunen. Samtliga sektioner mäts genom andel investerade kronor.

Statlig medfinansiering

Ansökan om statlig medfinansiering ur Länstransportplanen kan göras ur potterna för

  • Cykeltrafik
  • Åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö
  • Kollektivtrafik

Ansökan om medfinansiering för cykelåtgärder, trafiksäkerhet, trimning och miljö på kommunalt vägnät hanteras som tidigare genom en ansökan till Trafikverket.

Ansökan om medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder hanteras av Värmlandstrafik AB på uppdrag av Region Värmland. Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Kommunala infrastrukturinvesteringar (kr)

Kommunala infrastrukturinvesteringar 2020 (kr)

Statlig medfinansiering (kr)

Gata och park

7 506 849

Vatten och avlopp

11 244 500

Bredband

6 073 848

Statlig medfinansiering 2020 (kr)

-

Nuläge mål 23-28 - Bättre kommunikationer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Bättre kommunikationer.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår).

23. Vid Hagfors Airport ska beläggningen (antalet passagerare per flygtur) på flyglinjerna öka och antalet avgångar bibehållas

Beskrivning


Här mäts passagerare per tur, det totala antalet passagerare och antal turer. Antal passagerare är baserat på turer i båda riktningar och på det totala antalet som flyger mellan Torsby, Hagfors och Arlanda. Varje flygtur tar maximalt 19 passagerare. Källa: Hagfors kommun.

Utgångsläge 2016

Totala antalet passagerare per år

Totalt snitt passagerare per tur

Aktuellt resultat

Totala antalet passagerare 2020, siffrona gäller fram till 2020-03-30 (resterande del av året har flygningarna varit inställda på grund av corona).

436

Totalt snitt passagerare per tur 2020

5,0

Snittet per tur påverkas av juluppehåll samt att resandet avtog i februari/mars på grund av corona

24. Alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s.

Beskrivning


Infrastruktur för den kommunala organisationen är här uppdelade i tre olika sektioner: Gata och park, VA-nät och verk, och bredband. Gata och park handlar exempelvis om investeringar i upprustning av gator och vägar, belysning och centurmutveckling. VA-nät och verk handlar om investeringar i vårt vatten- och avlopps nät. Bredbandinvesteringar handlar det till stor om att bygga ut stamfibernätet i kommunen. Samtliga sektioner mäts genom andel investerade kronor.

Statlig medfinansiering

Ansökan om statlig medfinansiering ur Länstransportplanen kan göras ur potterna för

  • Cykeltrafik
  • Åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö
  • Kollektivtrafik

Ansökan om medfinansiering för cykelåtgärder, trafiksäkerhet, trimning och miljö på kommunalt vägnät hanteras som tidigare genom en ansökan till Trafikverket.

Ansökan om medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder hanteras av Värmlandstrafik AB på uppdrag av Region Värmland. Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Tillgång till fast bredband, med hastigheten

100 Mbit/s (%)

Tillgång till fast bredband, med hastigheten

100 Mbit/s (%)

25. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna.

Beskrivning


Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Hagfors kommuns medborgarundersökning 2016

Hagfors kommuns medborgarundersökning 2020

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar?

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar?

Hur ser du på möjligheterna att använda kollektivtrafiken  för resor?

Hur ser du på möjligheterna att använda kollektivtrafiken  för resor?

26. Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg (gällande morgon och eftermiddagstrafik) ska minska genom kortare restider till Karlstad.

Beskrivning


Gång- och cykeltrafiken mäts genom medborgarens upplevelse av tillgänglighet till gång- och cykelvägar. Kollektivtrafiken mäts genom medborgarens upplevelse av möjlighet att nyttja kollektivtrafiken samt en frågeställning om hur ofta kollektivtratfiken används. Samtliga frågor utgår från Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Källa: Hagfors kommun.

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation.

Restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation.

Buss 300

 Väg 240/63

 66 hållplatser

1 timme och 26 minuter

Buss 600

 Väg 61/62

 74 hållplatser

Buss 300

 Väg 240/63

 52 hållplatser

1 timme och 22 minuter

Inga förändringar i restid mellan januari 2020 och januari 2021

1 timme och 44 minuter

Buss 600

Väg 61/62
74 hållplatser

Inga förändringar i restid sedan 2016

27. I Hagfors kommun ska samverkan kring gods- och varutransporter öka.

Beskrivning


Här finns idag ingen tydlig mätmetod. Den kommunala organisationen arbetar för att effektivisera användandet av transporter vid beställningar av varor och gods. Det sker främst genom att göra större beställningar mindre frekvent än att göra små beställningar ofta. Näringslivet arbetar ibland med returtransporter, vilket innebär att en transport som transporterar varor till en företagare också tar med sig varor på vägen tillbaka

28. Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en stabil nivå eller öka.

Beskrivning


Här mäts Hagfors kommuns invånares tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/s (%). Bredbandsutvecklingen är starkt kopplad till utbyggnaden av fiber-nätet i vår kommun. Källa: Post- och telestyrelsen.

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Kommunala infrastrukturinvesteringar (kr)

Kommunala infrastrukturinvesteringar 2020 (kr)

Statlig medfinansiering (kr)

Gata och park

7 506 849

Vatten och avlopp

11 244 500

Bredband

6 073 848

Statlig medfinansiering 2020 (kr)

-