Nuläge mål 23-28 - Bättre kommunikationer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Bättre kommunikationer.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår).

23. Vid Hagfors Airport ska beläggningen (antalet passagerare per flygtur) på flyglinjerna öka och antalet avgångar bibehållas

Beskrivning


Här mäts passagerare per tur, det totala antalet passagerare och antal turer. Antal passagerare är baserat på turer i båda riktningar och på det totala antalet som flyger mellan Torsby, Hagfors och Arlanda. Varje flygtur tar maximalt 19 passagerare. Källa: Hagfors kommun.

Utgångsläge 2016

Totala antalet passagerare per år

Totalt snitt passagerare per tur

Aktuellt resultat

Totala antalet passagerare 2019

5 764 

Totalt snitt passagerare per tur 2019

7,0

24. Alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s.

Beskrivning


Här mäts Hagfors kommuns invånares tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/s (%). Bredbandsutvecklingen är starkt kopplad till utbyggnaden av fiber-nätet i vår kommun. Källa: Post- och telestyrelsen.

Utgångsläge 2016

Tillgång till fast bredband, med hastigheten

100 Mbit/s (%)

Aktuellt resultat

Tillgång till fast bredband, med hastigheten

100 Mbit/s (%)

25. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna.

Beskrivning


Här mäts passagerare per tur, det totala antalet passagerare och antal turer. Antal passagerare är baserat på turer i båda riktningar och på det totala antalet som flyger mellan Torsby, Hagfors och Arlanda. Varje flygtur tar maximalt 19 passagerare. Källa: Hagfors kommun.

Utgångsläge 2016

Hagfors kommuns medborgarundersökning 2016

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar?

Hur ser du på möjligheterna att använda kollektivtrafiken  för resor?

Aktuellt resultat

Hagfors kommuns medborgarundersökning 2020

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar?

Hur ser du på möjligheterna att använda kollektivtrafiken  för resor?

26. Restiderna med tåg och buss till Oslo, Stockholm och Göteborg (gällande morgon och eftermiddagstrafik) ska minska genom kortare restider till Karlstad.

Beskrivning


Minskade restider till Karlstad bidrar till bättre möjligheter att ta sig ut i Sverige och Norden och tillbaka hem till Hagfors. Restiderna till Karlstad mäts genom snabbast möjliga restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation. Det finns två huvudrutter, buss 300 och buss 600 som huvudsakligen går längs väg 240 respektive väg 62. Buss 300 passerar tätorten Sunnemo och buss 600 passerar tätorten Råda. Källa: Hagfors kommun.

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation.

Restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation.

Buss 300

 Väg 240/63

 66 hållplatser

1 timme och 26 minuter

Buss 600

 Väg 61/62

 74 hållplatser

1 timme och 44 minuter

Buss 300

 Väg 240/63

 51 hållplatser

1 timme och 22 minuter

Inga förändringar i restid mellan januari 2019 och januari 2020, i januari 2020 fanns 52 hållplatser 

Buss 600

Inga förändringar i restid sedan 2016

27. I Hagfors kommun ska samverkan kring gods- och varutransporter öka.

Beskrivning


Minskade restider till Karlstad bidrar till bättre möjligheter att ta sig ut i Sverige och Norden och tillbaka hem till Hagfors. Restiderna till Karlstad mäts genom snabbast möjliga restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation. Det finns två huvudrutter, buss 300 och buss 600 som huvudsakligen går längs väg 240 respektive väg 62. Buss 300 passerar tätorten Sunnemo och buss 600 passerar tätorten Råda. Källa: Hagfors kommun.

Här finns idag ingen tydlig mätmetod. Den kommunala organisationen arbetar för att effektivisera användandet av transporter vid beställningar av varor och gods. Det sker främst genom att göra större beställningar mindre frekvent än att göra små beställningar ofta. Näringslivet arbetar ibland med returtransporter, vilket innebär att en transport som transporterar varor till en företagare också tar med sig varor på vägen tillbaka

28. Summan för infrastrukturinvesteringar i Hagfors ska ligga på en stabil nivå eller öka.

Beskrivning


Här mäts Hagfors kommuns invånares tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/s (%). Bredbandsutvecklingen är starkt kopplad till utbyggnaden av fiber-nätet i vår kommun. Källa: Post- och telestyrelsen.

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Kommunala infrastrukturinvesteringar (kr)

Kommunala infrastrukturinvesteringar 2019 (kr)

Statlig medfinansiering (kr)

Gata och park

5 756 489

Vatten och avlopp

13 132 381

Bredband

9 283 086

Statlig medfinansiering 2018 (kr)

425 000

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun