Nuläge mål 29-35 - En god grön kommun

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området En god grön kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Det svenska miljömålssystemet består av ett övergripande generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen är viktiga i arbetet för att uppnå generationsmålet, då de fungerar som riktvärden för vad som behöver uppnås. För att möjliggöra att Värmland ska kunna nå de 16 miljömål som finns till år 2020 samt ett klimatneutralt Värmland till 2030 behövs fler insatser.

Länsstyrelsen i Värmland bjöd därför 2017 in alla kommuner i Värmland för att teckna en miljööverenskommelse. Med överenskommelsen skapas struktur och kontinuitet för förankring, genomförande och uppföljning av både Länsstyrelsens regionala handlingsplaner och åtgärdsprogram inom miljömål, klimatanpassning, klimat- och energi och kommunernas egna planer och strategier. Arbetet med miljööverenskommelsen har stark koppling till Hagforsstrategin och därför stärks även den interna samverkan inom kommunens verksamheter.

Miljömålen är breda och utgör i stort sett allt miljöarbete som pågår i länet. För att lättare kunna samarbeta regionalt har en prioritering av åtgärdsarbetet i länet genomförts. Länsstyrelsen har valt att fokusera arbetet på 5 fokusområden;

  1. minskad klimatpåverkan

  2. hållbar samhällsplanering

  3. hållbart skogs- och odlingslandskap

  4. hållbar vattenförvaltning

  5. hälsa och livsstil

Milööverenskommelsen beslutades i kommunfullmäktige i maj 2018. Genom miljööverenskommelsen åtar sig kommunen att välja ut och genomföra åtgärder som har koppling till miljömålen och klimatanpassning samt bidra med underlag för årlig uppföljning.

De åtgärder som arbetats fram som förslag för Hagfors Kommuns miljööverenskommelse är:

  1. Förbättra återvinning av avfall inom kommunens verksamheter

  2. Arbeta för ökad ekologisk status i sjöar och vattendrag

  3. Utveckla förutsättningarna för att arbeta med hållbarhetsaspekter i hela planprocessen och i översiktsplanering

  4. Arbeta fram underlag för att underlätta att ställa kemikaliekrav vid upphandling

  5. Arbeta med kunskapsspridning och information om utsläpp av näringsämnen från jordbruk och hästhållning till sjöar och vattendrag

6. Utvärdera och arbeta för effektivare reseplanering och minska andelen onödiga arbetsresor med bil

hagfors.se finns mer information om hur vi ligger till när det gäller miljööverenskommelsen.

Utgångsläge 2016

Växthusgaser (ton) 2016

Aktuellt resultat för 2018

Statistiken uppdateras och sammanställs av Naturvårdsverket och den senast tillgängliga statistiken gäller året 2018.  


Växthusgaser(ton)

Utgångsläge 2016

Kemisk status grundvatten Hagfors kommun,

 förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

Aktuellt resultat

Statistiken uppdateras i olika förvaltningscykler. Det går inte att jämföra rakt av mellan förvaltningscykel eftersom bedömningsgrunderna har ändrats. En samlad bedömning är dock att målet inte nås i senaste förvaltninsgcykel. Mer detaljerade uppgifter kommer uppdateras efterhand

Ekologisk status vattendrag och sjöar Hagfors kommun, förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Placering på Aktuell Hållbarhets

årliga kommunranking

Placering på Aktuell Hållbarhets

årliga kommunranking

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Värmländska kommuners avfallsindex

och placering 2016

Siffrorna visar resultatet för 2020 och sammanställs av Avfall Sverige. Värmlands län har 55 poäng i snitt, uppgifter om rikssnitt saknas

Rikssnitt avfallsindex

70,1

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Andel ekologisk och närproducerad mat (%)

Andel ekologisk och närproducerad mat 2020 (%)

18,4

Ekologisk

Närproducerad

11