top of page

Nuläge - En god grön kommun

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området En god grön kommun

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Det svenska miljömålssystemet består av ett övergripande generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen är viktiga i arbetet för att uppnå generationsmålet, då de fungerar som riktvärden för vad som behöver uppnås. För att möjliggöra att Värmland ska kunna nå de 16 miljömål som finns till år 2020 samt ett klimatneutralt Värmland till 2030 behövs fler insatser.

Länsstyrelsen i Värmland bjöd därför 2017 in alla kommuner i Värmland för att teckna en miljööverenskommelse. Med överenskommelsen skapas struktur och kontinuitet för förankring, genomförande och uppföljning av både Länsstyrelsens regionala handlingsplaner och åtgärdsprogram inom miljömål, klimatanpassning, klimat- och energi och kommunernas egna planer och strategier. Arbetet med miljööverenskommelsen har stark koppling till Hagforsstrategin och därför stärks även den interna samverkan inom kommunens verksamheter.

Miljömålen är breda och utgör i stort sett allt miljöarbete som pågår i länet. För att lättare kunna samarbeta regionalt har en prioritering av åtgärdsarbetet i länet genomförts. Länsstyrelsen har valt att fokusera arbetet på 5 fokusområden;

 1. minskad klimatpåverkan

 2. hållbar samhällsplanering

 3. hållbart skogs- och odlingslandskap

 4. hållbar vattenförvaltning

 5. hälsa och livsstil

Ett nytt regionalt åtgärdsprogram har tagits fram av Länsstyrelsen som ska gälla mellan åren 2021 och 2025. Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Varje kommun väljer själva vilka åtgärdsområden man skriver in i sin miljööverenskommelse.

 

De åtgärdsområden som Hagfors kommun har åtagit sig att följa är:

 • Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon

 • Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

 • Pollinering 

 • Kommunal vattenplanering

hagfors.se finns mer information om hur vi ligger till när det gäller miljööverenskommelsen.

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Växthusgaser (ton) 2016

Aktuellt resultat för 2021

Statistiken uppdateras och sammanställs av Naturvårdsverket och den senast tillgängliga statistiken gäller året 2021.  


Växthusgaser(ton)

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Kemisk status grundvatten Hagfors kommun,

 förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

Aktuellt resultat

Statistiken uppdateras i olika förvaltningscykler. Det går inte att jämföra rakt av mellan förvaltningscykel eftersom bedömningsgrunderna har ändrats. En samlad bedömning är dock att målet inte nås i senaste förvaltninsgcykel. Mer detaljerade uppgifter kommer uppdateras efterhand

Ekologisk status vattendrag och sjöar Hagfors kommun, förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Placering på Aktuell Hållbarhets

årliga kommunranking

Aktuellt resultat

Placering på Aktuell Hållbarhets

årliga kommunranking

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2022

Hagfors kommuns medborgarundersökning

Andel avfall som går till deponi eller förbränning

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Andel ekologisk och närproducerad mat (%)

Aktuellt resultat

Andel ekologisk och närproducerad mat 2022 (%)

Ekologisk

Närproducerad

19,8

11,8

bottom of page