top of page

Hagforsstrategin i ett större perspektiv
Hagforsstrategin är uppbyggd på hur vi i vår kommun ser på oss själva och hur vi vill utvecklas. Det är samtidigt viktigt, i en snabb och föränderlig värld, att vi har ett omvärldsperspektiv. Hagforsstrategin går hand i hand med regionala och internationella strategier och utgår ifrån ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt

Hagfors- och Värmlandsstrategin
Som en plats i Värmlands län är Hagfors kommun också en del i arbetet med Värmlandsstrategin - en strategi för hela Värmland.

Region Värmland fick i uppdrag från staten att samordna arbetet med att ta fram en regional strategi för hållbar utveckling och tillväxt. Värmlandsstrategin innehåller en inriktning och prioriteringar för hur Värmland ska utvecklas och profileras för att ha en tydlig och stark position år 2020.

Ambitionen med Värmlandsstrategin är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för människor att bo och verka i vårt län. Om regionen arbetar gemensamt mot samma mål kan vi skapa fler arbetstillfällen, bättre utbildning, bättre kommunikationer och en högre livskvalitet - med andra ord ett skönare liv, som är Värmlands vision.

Det är naturligt att vi i Hagfors kommun bidrar till att uppnå Värmlands vision. Det är nödvändigt att vi ser Hagforsstrategins roll som en del av ett större sammanhang.

Därför har Värmlandsstrategin varit en viktig del i vårt lokala arbete. Hagforsstrategin har ett upplägg som tydligt följer Värmlandsstrategins, men med ett innehåll som speglar vad våra invånare tycker är viktigt och vår framtidsvision. I och med det stärker vi inte bara vår egen plats utan bidrar också till att stärka Värmland som region.

Värmlandsstrategin bygger på en analys av omvärldsfaktorer och av regionens möjligheter och utmaningar. Den utgår också från EU:s utvecklingsstrategi Europa 2020. På så sätt är Hagforsstrategin en lokal strategi med regional och internationell prägel.

Långsiktighet och hållbarhet
Hagforsstrategin grundar sig i ett initiativ om att skapa en långsiktig plan för kommunens hållbara utveckling, med syfte att Hagfors kommun ska bli en bättre plats att bo, leva och verka på. För att en plan ska vara långsiktig behöver man beakta hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att vi ska kunna tillfredsställa våra dagliga behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Helt enkelt garantera att människor, djur och natur kan leva gott - både nu och i framtiden.

Begreppet är brett förankrat på en internationell nivå, främst representerad genom Förenta nationernas 17 mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

 

De globala målen är integrerade och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. I Värmland har både Länsstyrelsen och Region Värmland formulerat hur vi som region gemensamt ska arbeta för en hållbar utveckling i länet. Värmlandsstrategin presenterar vårt gemensamma förhållningssätt som följande:

Den sociala dimensionen är målet och det handlar om att vi gemensamt måste arbeta mot diskriminering och därigenom öka den sociala sammanhållningen och allas delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen.

Den miljömässiga dimensionen sätter ramen för tillväxt och utveckling och syftar till att öka den gemensamma kunskapen om och förståelsen för hur vi påverkar ekosystemens villkor och i förlängningen hanterar klimat- och energiutmaningen.

Den ekonomiska dimensionen är medlet för utveckling. Värmlands framtida konkurrenskraft och kapacitet att kunna möta samhällsutmaningar kommer avgöras av förmågan till förnyelse och innovation.

I praktiken handlar det alltså om ett förhållningssätt som får oss att tänka och verka långsiktigt. Genom att utgå från principen bakom hållbar utveckling är det möjligt att fatta kloka beslut som är bra för oss idag och samtidigt skapar en bättre värld för kommande generationer. Hagforsstrategin genomsyras av dessa grundläggande perspektiv och i kombination med vår vision Hagfors kommun 2027 – attraktivt, samt våra styrkor kan vi hitta den bästa möjliga vägen i vår ambition om att bli en bättre kommun.

 

bottom of page