Nuläge mål 16-22 - Höjd kompetens på alla nivåer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Höjd kompetens på alla nivåer. 

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

16. Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Här mäts andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram. Andelen beräknas genom behörighet till de olika yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogramen. För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att söka till ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För att söka till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. För behörighet till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För behörighet till naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi. För behörighet till estetiskt program är det nio valfria ämnen. Källa: Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem. (SIRIS)

Utgångsläge 2016

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram

Aktuellt resultat

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram (2019)

Hagfors kommun

78,6 %

Värmlands län

76,3 %

17. Andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning ska öka och ligga över länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Här mäts andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år. Mätmetoden andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning mäts inte längre och är därför ersatt med andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år. För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Måttet för t.ex. år 2014 avser andelen av nybörjarna hösten 2010 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 2013/2014. Källa: Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem. (SIRIS)

Utgångsläge 2016

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år

Aktuellt resultat

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år (2019)

61,3

Hagfors kommun

Värmlands län

Startläsår 2016/17

67,0

18. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ska öka och närma sig länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Lärarförbundet : Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger kriterier som anses viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. De kriterier som ligger till grund för undersökningen är: Resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som avtalspart, andel barn i förskola, betygsresultat - genomsnittligt meritvärde i åk 9, betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna – likvärdighetsindex, andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9, andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex, andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år, andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Det tidigare 14:e kriteriet "Övergång till högskolan inom tre år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan" togs bort inför 2016 års rankning.

Inom respektive kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Den kommun som uppnår lägst sammanlagd poängsumma hamnar i topp. Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång.

Lärarnas riksförbund: Lärarnas riksförbund baserar sin ranking på elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner, lärarbehörighet.

Källa: Lärarförbundet, lärarnas riksförbund

Utgångsläge 2016

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2016 (%)

12,4

Hagfors kommun

20,7

Värmlands län

Aktuellt resultat

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2019 (%)

Hagfors kommun

13%

Värmlands län

22,6%

28%

Riket

19. Förbättra attityder till utbildning enligt resultat från INCITO-mätning (enkäter till elever, lärare och föräldrar).

Beskrivning


Här mäts andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år. Mätmetoden andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning mäts inte längre och är därför ersatt med andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år. För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Måttet för t.ex. år 2014 avser andelen av nybörjarna hösten 2010 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 2013/2014. Källa: Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem. (SIRIS)

Utgångsläge 2016

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund (skala 1-10)

Målenkät

Värdegrund

Aktuellt resultat

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund år 2018 (skala 1-10)

7,77

Vårdnadshavare

7,43

Elever

Medarbetare

Uppgift saknas 

Elever

7,07

Medarbetare

Uppgift saknas 

Vårdnadshavare

7,63

20. Öka matchningen på arbetsmarknaden så att antalet lediga arbetsplatser och arbetslösheten minskar.

Beskrivning


Ungdomsarbetslöshet definieras som andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften (18-24 år). Arbetslösheten mäts månadsvis och i den här mätningen presenteras decembers siffror.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgångsläge 2016

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. 

Genomsnitt öppet arbetslösa 2016

209

Genomsnitt kvarvarande platser 2016

83

Aktuellt resultat

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. (2021)

Genomsnitt öppet arbetslösa per månad 2020

235

Genomsnitt kvarvarande platser per månad 2020

96

21. Klättra på de båda lärarförbundens rankinglistor över landets bästa skolkommuner.

Beskrivning


Lärarförbundet : Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger kriterier som anses viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. De kriterier som ligger till grund för undersökningen är: Resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som avtalspart, andel barn i förskola, betygsresultat - genomsnittligt meritvärde i åk 9, betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna – likvärdighetsindex, andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9, andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex, andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år, andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Det tidigare 14:e kriteriet "Övergång till högskolan inom tre år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan" togs bort inför 2016 års rankning.

Inom respektive kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Den kommun som uppnår lägst sammanlagd poängsumma hamnar i topp. Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång.

Lärarnas riksförbund: Lärarnas riksförbund baserar sin ranking på elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner, lärarbehörighet.

Källa: Lärarförbundet, lärarnas riksförbund

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Placering på lärarförbundens rankinglistor

Placering på lärarförbundens rankinglistor 

Lärarförbundet 2020

106

Lärarnas riksförbund

(baserat på data från 2017 och 2018)

197

22. Ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Ungdomsarbetslöshet definieras som andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften (18-24 år). Arbetslösheten mäts månadsvis och i den här mätningen presenteras decembers siffror.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgångsläge 2016

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2016 (18-24 år)

11,9

Hagfors kommun

Värmlands län

15,2

Aktuellt resultat

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2019 (18-24 år)

Hagfors kommun

9,4

Värmlands län

12,8