Nuläge mål 16-22 - Höjd kompetens på alla nivåer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Höjd kompetens på alla nivåer. 

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

16. Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Här mäts andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram. Andelen beräknas genom behörighet till de olika yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogramen. För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att söka till ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För att söka till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. För behörighet till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För behörighet till naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi. För behörighet till estetiskt program är det nio valfria ämnen. Källa: Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem. (SIRIS)

Utgångsläge 2016

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram

Aktuellt resultat

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram (2019)

Hagfors kommun

78,6 %

Värmlands län

76,3 %

17. Andelen 20-åringar med en fullföljd gymnasieutbildning ska öka och ligga över länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Ungdomsarbetslöshet definieras som andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften (18-24 år). Arbetslösheten mäts månadsvis och i den här mätningen presenteras decembers siffror.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgångsläge 2016

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år

Aktuellt resultat

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år (2019)

61,3

Hagfors kommun

Värmlands län

Startläsår 2016/17

67,0

18. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ska öka och närma sig länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Ungdomsarbetslöshet definieras som andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften (18-24 år). Arbetslösheten mäts månadsvis och i den här mätningen presenteras decembers siffror.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgångsläge 2016

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2016 (%)

12,4

Hagfors kommun

20,7

Värmlands län

Aktuellt resultat

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2019 (%)

Hagfors kommun

13%

Värmlands län

22,6%

28%

Riket

19. Förbättra attityder till utbildning enligt resultat från INCITO-mätning (enkäter till elever, lärare och föräldrar).

Beskrivning


Mål 19 består av en sammanfattning av elevers, vårdnadshavares och medarbetares bedömningar av mål och värdegrund inom skolan i Hagfors kommun. Tabellerna visar det sammanlagda snittbetyget som baseras på enkätfrågorna här nedan. Enkätresultatet bedöms på en skala 1-10.

Målenkät elever - 1. Jag kan påverka mitt lärande 2. Jag får vara med och påverka i skolan 3. Jag har kunskap om utbildningens mål 4. Jag får den hjälp jag behöver i skolan ,5. Skolan är meningsfull 6. Jag har arbetsro på lektionerna 7. Jag blir respekterad av de vuxna på skolan ,8. Jag blir respekterad av mina skolkamrater 9. Jag känner att jag utvecklas i skolan 10. Utvecklingssamtalet är meningsfullt för mig 11. Jag känner mig trygg i skolan 12. Jag kan använda min tid effektivt i skolan 13. Skolan utgår från att jag kan och vill 14. Jag tycker min skola är bra

Målenkät föräldrar - 1. Jag tycker att skolan är viktig för mitt barn 2. Jag vet hur det går för mitt barn 3. Jag får skriftlig information om mitt barn 4. Jag vet hur kunskapsbedömningen görs 5. Mitt barns framåtsyftande planering är betydelsefull 6. Jag är delaktig i IUP:n 7. Mina kunskaper om vårt/mitt barn tas tillvara 8. Mitt barn blir respekterat i skolan 9. Mitt barn känner sig respekterat av sina kamrater 10. Mitt barn känner lust och studieglädje 11. Jag tycker att mitt barns skola är bra 12. Jag vet vart jag vänder mig med problem 13. Skolans matsal erbjuder god och varierande kost

Målenkät medarbetare - 1. Vi har tydliga mål på vår skola 2. Skolans identitet är tydlig och angelägen 3. Mitt arbete utgår från skolans pedagogiska plattform 4. Jag får feedback 5. Jag har bra utvecklingssamtal med min chef 6. Vi utvärderar alltid våra resultat 7. I vår skola arbetar vi effektivt 8. I vår skola samverkar vi 9. Jag deltar i målarbete 10. Jag har den kompetens som behövs 11. Jag tar ansvar för hela medarbetarrollen 12. Alla barn/elever kan vill och vågar 13. Jag tycker att min skola är bra 14. Jag rekommenderar min skola till jobbsökande

Värdegrund elever - 1. Vi tror att allt går 2. Andra tror att jag kan 3. Alla visar mig respekt 4. Alla bjuder på sig själva 5. Alla vill veta hur det går för dem 6. De vuxna är bra förebilder 7. Jag får bra utmaningar 8. Andra ber mig vara med 9. Jag vågar prova 10. Andra litar på mig 11. Vi gör som vi sagt 12. Alla visar hänsyn 13. Andra berättar vad jag gör bra 14. Vi pratar om hur det går 15. Vi gör så det blir bättre 16. Alla är rädda om saker 17. Alla tar väl hand om sig 18. Vi gör tillsammans

Värdegrund föräldrar - 1. Hälsan vårdas 2. Mitt barn respekteras 3. Alla bjuder på sig själva 4. Alla fokuserar möjligheter 5. Alla visar höga förväntningar 6. Alla efterfrågar feedback 7. De vuxna är bra förebilder 8. Mitt barn utmanas 9. Alla bjuder in 10. Mitt barn vågar prova 11. Alla visar tilltro 12. Alla gör som man sagt 13. Jag får feedback 14. Förskolan/skolan utvärderar 15. Förskolan/skolan utvecklas 16. Förskolan/skolan agerar demokratiskt 17. Alla vårdar resurserna 18. Alla visar hänsyn

Värdegrund Medarbetare 1. Alla visar respekt 2. Alla utvärderar 3. Vi ser möjligheter 4. Alla visar mig höga förväntningar 5. Alla efterfrågar feedback 6. Alla agerar godaföredömen 7. Andra litar på mig 8. Alla antar utmaningar 9. Vi gör som vi sagt 10. Jag blir inbjuden 11. Jag vågar prova 12. Alla visar hänsyn 13. Alla ser till helheten 14. Jag får feedback 15. Vi bjuder på oss själva 16. Alla bidrar till utveckling 17. Vi vårdar resurser 18. Vi agerar demokratiskt 19. Vi värnar vår hälsa

Källa: Incito/Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund (skala 1-10)

Målenkät

Värdegrund

Aktuellt resultat

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund år 2018 (skala 1-10)

7,77

Vårdnadshavare

7,43

Elever

Medarbetare

Uppgift saknas 

Elever

7,07

Medarbetare

Uppgift saknas 

Vårdnadshavare

7,63

20. Öka matchningen på arbetsmarknaden så att antalet lediga arbetsplatser och arbetslösheten minskar.

Beskrivning


Matchningen på arbetsmarknaden mäts genom att visa antalet individer i Hagfors kommun som är öppet arbetslösa och antalet kvarstående platser. Öppet arbetslösa - Arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Kvarstående platser - Platser som fortfarande är lediga vid veckans/månadens slut, dvs platsen är inte avrapporterad.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgångsläge 2016

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. 

Genomsnitt öppet arbetslösa 2016

209

83

Genomsnitt kvarvarande platser 2016

Aktuellt resultat

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. (2019)

Genomsnitt öppet arbetslösa 2019

194

Genomsnitt kvarvarande platser 2019

61

21. Klättra på de båda lärarförbundens rankinglistor över landets bästa skolkommuner.

Beskrivning


Mål 19 består av en sammanfattning av elevers, vårdnadshavares och medarbetares bedömningar av mål och värdegrund inom skolan i Hagfors kommun. Tabellerna visar det sammanlagda snittbetyget som baseras på enkätfrågorna här nedan. Enkätresultatet bedöms på en skala 1-10.

Målenkät elever - 1. Jag kan påverka mitt lärande 2. Jag får vara med och påverka i skolan 3. Jag har kunskap om utbildningens mål 4. Jag får den hjälp jag behöver i skolan ,5. Skolan är meningsfull 6. Jag har arbetsro på lektionerna 7. Jag blir respekterad av de vuxna på skolan ,8. Jag blir respekterad av mina skolkamrater 9. Jag känner att jag utvecklas i skolan 10. Utvecklingssamtalet är meningsfullt för mig 11. Jag känner mig trygg i skolan 12. Jag kan använda min tid effektivt i skolan 13. Skolan utgår från att jag kan och vill 14. Jag tycker min skola är bra

Målenkät föräldrar - 1. Jag tycker att skolan är viktig för mitt barn 2. Jag vet hur det går för mitt barn 3. Jag får skriftlig information om mitt barn 4. Jag vet hur kunskapsbedömningen görs 5. Mitt barns framåtsyftande planering är betydelsefull 6. Jag är delaktig i IUP:n 7. Mina kunskaper om vårt/mitt barn tas tillvara 8. Mitt barn blir respekterat i skolan 9. Mitt barn känner sig respekterat av sina kamrater 10. Mitt barn känner lust och studieglädje 11. Jag tycker att mitt barns skola är bra 12. Jag vet vart jag vänder mig med problem 13. Skolans matsal erbjuder god och varierande kost

Målenkät medarbetare - 1. Vi har tydliga mål på vår skola 2. Skolans identitet är tydlig och angelägen 3. Mitt arbete utgår från skolans pedagogiska plattform 4. Jag får feedback 5. Jag har bra utvecklingssamtal med min chef 6. Vi utvärderar alltid våra resultat 7. I vår skola arbetar vi effektivt 8. I vår skola samverkar vi 9. Jag deltar i målarbete 10. Jag har den kompetens som behövs 11. Jag tar ansvar för hela medarbetarrollen 12. Alla barn/elever kan vill och vågar 13. Jag tycker att min skola är bra 14. Jag rekommenderar min skola till jobbsökande

Värdegrund elever - 1. Vi tror att allt går 2. Andra tror att jag kan 3. Alla visar mig respekt 4. Alla bjuder på sig själva 5. Alla vill veta hur det går för dem 6. De vuxna är bra förebilder 7. Jag får bra utmaningar 8. Andra ber mig vara med 9. Jag vågar prova 10. Andra litar på mig 11. Vi gör som vi sagt 12. Alla visar hänsyn 13. Andra berättar vad jag gör bra 14. Vi pratar om hur det går 15. Vi gör så det blir bättre 16. Alla är rädda om saker 17. Alla tar väl hand om sig 18. Vi gör tillsammans

Värdegrund föräldrar - 1. Hälsan vårdas 2. Mitt barn respekteras 3. Alla bjuder på sig själva 4. Alla fokuserar möjligheter 5. Alla visar höga förväntningar 6. Alla efterfrågar feedback 7. De vuxna är bra förebilder 8. Mitt barn utmanas 9. Alla bjuder in 10. Mitt barn vågar prova 11. Alla visar tilltro 12. Alla gör som man sagt 13. Jag får feedback 14. Förskolan/skolan utvärderar 15. Förskolan/skolan utvecklas 16. Förskolan/skolan agerar demokratiskt 17. Alla vårdar resurserna 18. Alla visar hänsyn

Värdegrund Medarbetare 1. Alla visar respekt 2. Alla utvärderar 3. Vi ser möjligheter 4. Alla visar mig höga förväntningar 5. Alla efterfrågar feedback 6. Alla agerar godaföredömen 7. Andra litar på mig 8. Alla antar utmaningar 9. Vi gör som vi sagt 10. Jag blir inbjuden 11. Jag vågar prova 12. Alla visar hänsyn 13. Alla ser till helheten 14. Jag får feedback 15. Vi bjuder på oss själva 16. Alla bidrar till utveckling 17. Vi vårdar resurser 18. Vi agerar demokratiskt 19. Vi värnar vår hälsa

Källa: Incito/Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Placering på lärarförbundens rankinglistor

Aktuellt resultat

Placering på lärarförbundens rankinglistor 

Lärarförbundet 2020

106

Lärarnas riksförbund

(baserat på data från 2017 och 2018)

197

22. Ungdomsarbetslösheten ska ligga under länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Ungdomsarbetslöshet definieras som andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften (18-24 år). Arbetslösheten mäts månadsvis och i den här mätningen presenteras decembers siffror.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgångsläge 2016

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2016 (18-24 år)

11,9

Hagfors kommun

Värmlands län

15,2

Aktuellt resultat

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2019 (18-24 år)

Hagfors kommun

9,4

Värmlands län

12,8

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun