Nuläge Mål 1-9 - Livskvalitet för alla

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Livskvalitet för alla.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv

Beskrivning


Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors
kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda.
Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Nettoflyttning 2016

Födelsenetto 2016

Aktuellt resultat

- 400 personer

(utifrån basåret 2016)

Befolkningsstatistik per år

2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommuns som plats att leva och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet

Beskrivning


Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Tre av undersökningens frågor bildar tillsammans ett trygghetsindex som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas trygghet för att vistas utomhus kvällar och nätter samt hur trygga och säkra medborgarna känner sig mot hot, rån, misshandel och inbrott. Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nöjd regionindex (0-100)

Riksgenomsnitt 60

Riksgenomsnitt 60

Nöjd regionindex (0-100)

AKTUELLT RESULTAT

Frågor som avgör Nöjd Region index (NRI):

Hur nöjd är du med Hagfors kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?

Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Hagfors kommun kommer?

Hur väl uppfyller Hagfors kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?

3. Fritidsmöjligheterna ska öka och nå rikssnittet.

Beskrivning


Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors
kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda.
Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Aktuellt resultat

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Riksgenomsnitt 61

Riksgenomsnitt 60

4. Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska ligga över rikssnittet.

Beskrivning


Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Tre av undersökningens frågor bildar tillsammans ett trygghetsindex som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas trygghet för att vistas utomhus kvällar och nätter samt hur trygga och säkra medborgarna känner sig mot hot, rån, misshandel och inbrott. Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Trygghetsindex (0-100)

Trygghetsindex (0-100)

Riksgenomsnitt 59

Riksgenomsnitt 55

5. Skillnader inom arbetsmarknaden och utbildningssystemet mellan könen och de med utländsk bakgrund och svensk bakgrund ska minska.

Beskrivning


Mål 5 är uppdelad i fyra olika sektioner. De två översta tabellerna visar skillnader i utbildningssystemet mellan kvinnor och män samt mellan inrikes födda och utrikesfödda. Båda tabellerna sammanfattar den procentuella fördelningen av utbildningsnivåer. De två nedre tabellerna visar skillnader i arbetsmarknaden mellan kvinnor och män samt mellan inrikes födda och utrikesfödda. Skillnaderna mellan könen presenteras av flera parametrar medan skillnader mellan inrikes och utrikes födda av arbetslöshetsstatistik.
Källa: Svenska statistiska centralbyrån, och arbetsförmedlingen

Utgångsläge 2016

Utbildning (26-64 år)

Nuläge

2019

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2016

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2019

Arbetsmarknaden 2016 

Arbetsmarknaden (kön)

(senast tillgänglig statistik)

6. Kulturutbudet i Hagfors kommun ska närma sig rikssnittet.

Beskrivning


Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Tre av undersökningens frågor bildar tillsammans ett trygghetsindex som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas trygghet för att vistas utomhus kvällar och nätter samt hur trygga och säkra medborgarna känner sig mot hot, rån, misshandel och inbrott. Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

7. Andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvens) ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet.

Beskrivning


Här mäts förvärvsintensiteten, det vill säga, andel (%) förvärvsarbetande av kommunens befolkning i åldersgruppen 20-64 år. Förvärvsarbetande befolkning utgörs av personer som är folkbokförda i Sverige den 31december undersökningsåret och som har klassats som förvärvsarbetande i november i samband med Svenska statistiska centralbyråns avgränsning av förvärvsarbete. I tabellen nedan visas en jämförelse med andra kommuner i Värmland och de senaste årens förvärvsintensitet för Hagfors kommun och Värmland. Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Förvärvsintensitet (%)

Aktuellt resultat

Förvärvsintensitet (%) 2019

Hagfors kommun 

77,6%

Värmlands län

77,9%

Skillnad -0,3 %

8. Ohälsotalet och sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska och nå länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Mål 5 är uppdelad i fyra olika sektioner. De två översta tabellerna visar skillnader i utbildningssystemet mellan kvinnor och män samt mellan inrikes födda och utrikesfödda. Båda tabellerna sammanfattar den procentuella fördelningen av utbildningsnivåer. De två nedre tabellerna visar skillnader i arbetsmarknaden mellan kvinnor och män samt mellan inrikes födda och utrikesfödda. Skillnaderna mellan könen presenteras av flera parametrar medan skillnader mellan inrikes och utrikes födda av arbetslöshetsstatistik.
Källa: Svenska statistiska centralbyrån, och arbetsförmedlingen

Utgångsläge 2016

Ohälsotalet

Utgångsläge 2016

Sjukpenningtalet

Aktuellt resultat

Ohälsotalet 2020

34,7

26

Hagfors kommun

Värmlands län

Skillnad

-8,7

Aktuellt resultat

Sjukpenningtalet 2020-12

Hagfors kommun

Skillnad

13,7

Värmlands län

9,8

-3,9

9. Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och kommunens verksamheter) ska närma sig rikssnittet

Beskrivning


Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Tre av undersökningens frågor bildar tillsammans ett trygghetsindex som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas trygghet för att vistas utomhus kvällar och nätter samt hur trygga och säkra medborgarna känner sig mot hot, rån, misshandel och inbrott. Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nöjd medborgarindex (0-100)

Nöjd medborgarindex (0-100)

Riksgenomsnitt 54

Riksgenomsnitt 55

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Riksgenomsnitt 40

Riksgenomsnitt 40

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun