Nuläge Mål 1-9 - Livskvalitet för alla

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Livskvalitet för alla.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv

Beskrivning


Målsättningen för den kommunala servicen är uppdelad på två index i Hagfors kommuns medborgarundersökning. Nöjd medborgarindex visar medborgarnas nöjdhet med den kommunala organisationens olika verksamheter. Nöjd inflytandeindex visar medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan i den kommunala organisationen. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Både nöjd meborgarindex och nöjd inflytandeindex kan jämföras med ett riksgenomsnitt.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Nettoflyttning 2016

Födelsenetto 2016

Aktuellt resultat

- 400 personer

(utifrån basåret 2016)

Befolkningsstatistik per år

2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommuns som plats att leva och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet

Beskrivning


Nöjdheten med Hagfors kommun som plats att leva och bo på baseras på Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Tre av undersökningens frågor härrör nöjdhet med platsen och tillsammans bildar de nöjd regionindex. Genom nöjd regionindex går det också att jämföra sig med riksgenomsnittet. Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nöjd regionindex (0-100)

Riksgenomsnitt 60

Riksgenomsnitt 60

Nöjd regionindex (0-100)

AKTUELLT RESULTAT

Frågor som avgör Nöjd Region index (NRI):

Hur nöjd är du med Hagfors kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?

Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Hagfors kommun kommer?

Hur väl uppfyller Hagfors kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?

3. Fritidsmöjligheterna ska öka och nå rikssnittet.

Beskrivning


Fritidsmöjligheterna i Hagfors kommun bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Fem av undersökningens frågor bildar tillsammans index för fritidsmöjligheter som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas tillgång samt möjligheter att utöva aktiviteter inom idrott, kultur, nöje och natur.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Aktuellt resultat

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Riksgenomsnitt 61

Riksgenomsnitt 60

4. Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska ligga över rikssnittet.

Beskrivning


Fritidsmöjligheterna i Hagfors kommun bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Fem av undersökningens frågor bildar tillsammans index för fritidsmöjligheter som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas tillgång samt möjligheter att utöva aktiviteter inom idrott, kultur, nöje och natur.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Trygghetsindex (0-100)

Trygghetsindex (0-100)

Riksgenomsnitt 59

Riksgenomsnitt 55

5. Skillnader inom arbetsmarknaden och utbildningssystemet mellan könen och de med utländsk bakgrund och svensk bakgrund ska minska.

Beskrivning


Fritidsmöjligheterna i Hagfors kommun bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Fem av undersökningens frågor bildar tillsammans index för fritidsmöjligheter som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas tillgång samt möjligheter att utöva aktiviteter inom idrott, kultur, nöje och natur.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Nuläge

Utbildning (26-64 år)

2020

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2016

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2020

Arbetsmarknaden 2016 

Arbetsmarknaden (kön)

(senast tillgänglig statistik)

6. Kulturutbudet i Hagfors kommun ska närma sig rikssnittet.

Beskrivning


Målsättningen för den kommunala servicen är uppdelad på två index i Hagfors kommuns medborgarundersökning. Nöjd medborgarindex visar medborgarnas nöjdhet med den kommunala organisationens olika verksamheter. Nöjd inflytandeindex visar medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan i den kommunala organisationen. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Både nöjd meborgarindex och nöjd inflytandeindex kan jämföras med ett riksgenomsnitt.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

7. Andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvens) ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet.

Beskrivning


Fritidsmöjligheterna i Hagfors kommun bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Fem av undersökningens frågor bildar tillsammans index för fritidsmöjligheter som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas tillgång samt möjligheter att utöva aktiviteter inom idrott, kultur, nöje och natur.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Förvärvsintensitet (%)

Aktuellt resultat

Förvärvsintensitet (%) 2019

Hagfors kommun 

77,6%

Värmlands län

77,9%

Skillnad -0,3 %

8. Ohälsotalet och sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska och nå länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Fritidsmöjligheterna i Hagfors kommun bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Fem av undersökningens frågor bildar tillsammans index för fritidsmöjligheter som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas tillgång samt möjligheter att utöva aktiviteter inom idrott, kultur, nöje och natur.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Ohälsotalet

Utgångsläge 2016

Sjukpenningtalet

Aktuellt resultat

Ohälsotalet 2020

34,7

26

Hagfors kommun

Värmlands län

Skillnad

-8,7

Aktuellt resultat

Sjukpenningtalet 2020-12

Hagfors kommun

Skillnad

13,7

Värmlands län

9,8

-3,9

9. Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och kommunens verksamheter) ska närma sig rikssnittet

Beskrivning


Målsättningen för den kommunala servicen är uppdelad på två index i Hagfors kommuns medborgarundersökning. Nöjd medborgarindex visar medborgarnas nöjdhet med den kommunala organisationens olika verksamheter. Nöjd inflytandeindex visar medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan i den kommunala organisationen. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Både nöjd meborgarindex och nöjd inflytandeindex kan jämföras med ett riksgenomsnitt.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nöjd medborgarindex (0-100)

Nöjd medborgarindex (0-100)

Riksgenomsnitt 54

Riksgenomsnitt 55

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Riksgenomsnitt 40

Riksgenomsnitt 40