Nuläge Mål 1-9 - Livskvalitet för alla

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Livskvalitet för alla.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

1. Befolkningsutvecklingen ska vara positiv

Beskrivning


Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors
kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda.
Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Nettoflyttning 2016

Födelsenetto 2016

Aktuellt resultat

- 311 personer

(utifrån basåret 2016)

Befolkningsstatistik per år

2. Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommuns som plats att leva och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet

Beskrivning


Fritidsmöjligheterna i Hagfors kommun bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Fem av undersökningens frågor bildar tillsammans index för fritidsmöjligheter som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas tillgång samt möjligheter att utöva aktiviteter inom idrott, kultur, nöje och natur.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nöjd regionindex (0-100)

Riksgenomsnitt 60

Riksgenomsnitt 60

Nöjd regionindex (0-100)

AKTUELLT RESULTAT

Frågor som avgör Nöjd Region index (NRI):

Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Hagfors kommun kommer?

Hur nöjd är du med Hagfors kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?

Hur väl uppfyller Hagfors kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?

3. Fritidsmöjligheterna ska öka och nå rikssnittet.

Beskrivning


Fritidsmöjligheterna i Hagfors kommun bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Fem av undersökningens frågor bildar tillsammans index för fritidsmöjligheter som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas tillgång samt möjligheter att utöva aktiviteter inom idrott, kultur, nöje och natur.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Riksgenomsnitt 61

Riksgenomsnitt 60

4. Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare ska ligga över rikssnittet.

Beskrivning


Tryggheten bland Hagfors kommuns medborgare bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Tre av undersökningens frågor bildar tillsammans ett trygghetsindex som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas trygghet för att vistas utomhus kvällar och nätter samt hur trygga och säkra medborgarna känner sig mot hot, rån, misshandel och inbrott. Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Trygghetsindex (0-100)

Aktuellt resultat

Trygghetsindex (0-100)

Riksgenomsnitt 59

Riksgenomsnitt 55

5. Skillnader inom arbetsmarknaden och utbildningssystemet mellan könen och de med utländsk bakgrund och svensk bakgrund ska minska.

Beskrivning


Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors
kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda.
Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Utbildning (26-64 år)

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2016

Arbetsmarknaden (kön)

Nuläge

2019

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2019

Arbetsmarknaden (kön)

(senast tillgänglig statistik)

6. Kulturutbudet i Hagfors kommun ska närma sig rikssnittet.

Beskrivning


Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors
kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda.
Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

7. Andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvens) ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet.

Beskrivning


Fritidsmöjligheterna i Hagfors kommun bedöms enligt Hagfors kommuns medborgarundersökning. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Fem av undersökningens frågor bildar tillsammans index för fritidsmöjligheter som kan jämföras med riksgenomsnittet. Frågorna handlar sammanfattningsvis om medborgarnas tillgång samt möjligheter att utöva aktiviteter inom idrott, kultur, nöje och natur.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Förvärvsintensitet (%)

Förvärvsintensitet (%) 2018

Hagfors kommun 

77,7%

Värmlands län

78%

Skillnad -0,3 %

8. Ohälsotalet och sjukpenningtalet i Hagfors kommun ska minska och nå länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månaders-period. Alla dagar är omräknade till nettodagar, till exempel blir två dagar med halv ersättning en dag. Ohälsotalet beräknas genom att antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning från socialförsäkringen relateras till antal registrerade försäkrade personer i befolkningen med åldern 16–64 år. Sjukpenning får personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och betalas av Försäkringskassan från dag 15 i sjukfallet. (De första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren.) I sjukpenningtalet ingår personer mellan 16 och 64 år. Det nya sjukpenningtalet som presenteras här är definierat som antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.
Källa: Försäkringskassan

Utgångsläge 2016

Ohälsotalet

Utgångsläge 2016

Sjukpenningtalet

Aktuellt resultat

Ohälsotalet 2019

37,3

27,3

Hagfors kommun

Värmlands län

Skillnad

-10

Aktuellt resultat

Sjukpenningtalet 2019-12

Hagfors kommun

Skillnad

15,6

Värmlands län

10,4

-5,2

9. Den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och kommunens verksamheter) ska närma sig rikssnittet

Beskrivning


Målsättningen för den kommunala servicen är uppdelad på två index i Hagfors kommuns medborgarundersökning. Nöjd medborgarindex visar medborgarnas nöjdhet med den kommunala organisationens olika verksamheter. Nöjd inflytandeindex visar medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan i den kommunala organisationen. 800 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år väljs ut från kommunregisteret och får möjlighet att tycka till. Både nöjd meborgarindex och nöjd inflytandeindex kan jämföras med ett riksgenomsnitt.
Källa: Hagfors kommun

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nöjd medborgarindex (0-100)

Nöjd medborgarindex (0-100)

Riksgenomsnitt 54

Riksgenomsnitt 55

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Riksgenomsnitt 40

Riksgenomsnitt 40

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun