top of page

Naturens kraft
Naturen, landskapet och kulturmiljön är viktiga delar för Hagfors kommuns identitet och attraktivitet och den är på flera sätt en kraftkälla för många. Kraft vi får från det biobränsle som värmer upp våra hus, från vattenkraften som producerar den el vi behöver eller den mentala kraft och energi vi hämtar när vi vistas i den för motion eller bara en lugn stund.

I Hagfors finns ett otroligt kapital i naturresurserna och en unik skönhet som vi måste ta vara på. Framförallt kan naturen fungera som en attraktionskraft till att besöka eller bosätta eller etablera sig i vår kommun. Tillgång till parker, grön- och naturområden är god inom Hagfors kommun. Dessa är alla viktiga och har stor inverkan på människors välmående och livskvalitet.

Skogen och våra vattendrag har länge skapat arbetstillfällen och gör det än idag. Skogsägare och företag inom besöks- och turismnäringen är två exempel på aktörer som behöver naturens krafter för att både överleva och fortsätta utveckla vår kommun.

Kunskap om komplexiteten i naturens kretslopp och människans beroende av dessa har bidragit till en medvetenhet om att mångfald i naturen är en förutsättning för välstånd och utveckling, globalt och lokalt. Skogslandskapet bidrar till kommunens tillväxt genom virkesproduktion, biobränsle och naturupplevelser. Här har vår kommun stor potential med goda möjligheter att bidra till utvecklingen av vad som kan kallas för bioekonomin, något som Värmland idag är världsledande inom. Det finns dock en stor utmaning i att finna former så skogsbruk kan bedrivas utan att den biologiska mångfalden i skogen och andra värden hotas.

I Hagfors kommun produceras mer el från vattenkraft än vad som förbrukas, vilket är ett viktigt bidrag till den hållbara samhällsutvecklingen och innebär att vår natur och våra vattendrag bidrar till kraft och livskvalitet även utanför kommunen.

bottom of page