top of page

En god grön kommun

En god grön kommun handlar om att Hagfors kommun ska vara en attraktiv, skön, säker och giftfri plats att leva och bo på. Genom att utveckla, ta vara på och värna om våra styrkor livskällan Klarälven, naturens kraft, den goda maten och kulturens arv har vi tillgång till sådant som andra kan tvingas betala dyrt för. Att tillsammans lägga fokus på miljö, klimat och gröna näringar ger oss den konkurrensfördel vi behöver när vi inte kan konkurrera med storstädernas attraktiva utbud.

Ekologiskt tänkande bidrar till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. I Hagfors kommun ska man alltid ha nära till både skog och bra vatten, med tätortsnära naturreservat att nyttja. Den yttre miljön ska vara attraktiv och i den ska man känna sig trygg.

Genom samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället skapar vi goda förutsättningar att ligga steget före. Vi ska ligga långt framme och behöver vara innovativa för att stimulera en hållbar utveckling med miljön i fokus. Vi ska använda de 16 miljökvalitetsmålen som kompass i vårt arbete och satsa mer på natur- och kulturvård. Vi behöver dessutom samarbeta med andra kommuner och dela på både kompetens och andra resurser för att nå ett verkningsfullt arbete.

Vi arbetar för ett giftfritt samhälle, med fokus på barn och unga genom insatser framförallt i skolmiljön där även lärande kring energi- och klimatfrågor skulle kunna integreras mer. Genom smart fysisk planering och långsiktiga strategiska beslut kan vi minska vårt ekologiska fotavtryck och vår klimatpåverkan samt utveckla vårt kretsloppstänk och bidra till ett mer resurseffektivt samhälle. Våra lokala matproducenter är föredömen genom en lång och utbredd tradition av ekologisk matproduktion. Dessa behöver stöttning i sitt arbete att fortsätta producera god, giftfri och närproducerad mat och initiativ som ”Lokal Lojal” och andra kampanjer är viktiga.

Åtgärder för att bli en god grön kommun

Förvalta naturen
handlar om att med stort ansvar nyttja kraften som finns i vår natur, både som råvara och rekreation. Skogen, sjöarna och Klarälven är fantastiska resurser som står till vårt förfogande och vi har en unik närhet och möjlighet i att både nyttja, vistas i och uppleva dem. Vi behöver vara noggranna i avvägningen mellan att inte röra och att exploatera, då båda genererar värde till kommunen fast på olika vis. Vi behöver bli bättre på att lyfta fram vilka möjligheter som finns att besöka och vara i naturen, både mot de som bor här men även mot besökare och turister. Alla behöver bli bättre ambassadörer och att anordna något i stil med ”turista i din närhet” kan få fler att både se vår fina miljö och känna en stolthet över det fantastiska vi faktiskt har runt omkring oss.

Om vi ska nyttja och använda vår natur, och uppmuntra våra besökare och turister att göra detsamma, behöver vi också vara medvetna om vilka avtryck det kan göra i vissa naturområden. Vi behöver öka både vår egen och våra besökares kunskap om naturvård och vikten av att allmännyttan är frihet under ansvar. Kommunen behöver arbeta aktivt med naturvård och vara tydliga i konsekvensanalysen när det handlar om hur naturen ska skötas. Kommunens naturvårdsplan behöver uppdateras och lyftas fram som ett verktyg vid framtida satsningar, för att säkerställa vår naturs attraktivitet och tillgänglighet på lång sikt.

Vi behöver dessutom bli bättre på att förädla naturens resurser till kapital, där fokus bland annat bör ligga på att bidra till utvecklingen av den värmländska bioekonomin.

Förbättrad yttre miljö
handlar om att skapa attraktiva och trygga utemiljöer i kommunen. Den yttre miljön är viktig för hur kommunen upplevs, då den ofta är det första intrycket man får av platsen. Vi behöver exempelvis arbeta med smart belysning i parker, uppfräschning av gamla rivningsområden och nyanläggning av grönytor. Det är viktigt att skapa en utemiljö med fokus på jämställdhet och jämlikhet och att tillgängliggöra utemiljön för alla. Den yttre miljön spelar också stor roll för medborgarnas upplevelse av trygghet. Vi ska genom en belysningsstrategi tänka smart kring belysningen på allmänna platser och skapa våra utemiljöer med trygghet och estetik som riktmärken. Ansvaret för den yttre miljön ligger inte bara hos den kommunala organisationen, medborgare ska och bör få vara delaktiga genom medborgardialoger när det gäller större renoveringar och investeringar i den yttre miljön. Kommunen behöver dessutom arbeta fram en ny översiktsplan samt nya detaljplaner som stämmer bättre överens med dagens samhälle. Detta för att skapa möjligheter för andra aktörer i kommunen att exempelvis utveckla sina boendemiljöer eller andra typer av verksamheter.

Minska vår klimatpåverkan och ekologiska fotavtryck
handlar om att vi ska minska vår klimatpåverkan per invånare samt begränsa vår negativa inverkan på ekosystemen. Vi behöver jobba med smarta transporter, energieffektivisering, hållbar konsumtion och ökad resurseffektivitet. Detta gynnar oss i längden och genom samarbete och erfarenhetsutbyte kan kommunen, näringslivet och civilsamhället nå långt och bli resurseffektiva tillsammans. Kommunen behöver skapa ännu bättre förutsättningar för invånare och företag att bidra till kretsloppssamhället, men behöver samtidigt också ställa krav. Vi ska bli bättre på att tala om vad vi gör bra och ta reda på vad vi kan göra bättre. Vi ska bidra till uppfyllandet av de 16 miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket) och låta dem vara vår kompass i miljöarbetet. Utbildningar och rådgivning gällande energieffektivisering och minskad klimatpåverkan ska fortsätta och stöd från staten är ett välkommet bidrag för att detta ska vara möjligt. Företag bör luta sig mot att en grön strukturomvandling är en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft och ett minskat resursbehov ökar motståndskraften mot ökade råvaru- och energipriser.

Större andel närproducerad mat
handlar om att utveckla och öka den lokala matförsäljningen. Vi har en styrka i den goda maten som våra lokala matproducenter tar fram. Dessa behöver stöttas i sitt arbete med att producera ekologiskt hållbar, giftfri och närproducerad mat. Offentlig sektor behöver jobba med att försöka servera mer närproducerad mat inom både skola och omsorg, genom att utveckla upphandlingsmetoden. Företagen i sin tur behöver samarbeta, dels för att möjliggöra större affärer, men även för att synas mer i den lokala handeln. Initiativ som ”Lokal lojal” är exempel på hur man kan arbeta för att stötta det lokala, vilket är en förutsättningar för ett fortsatt kvalitativt liv på landsbygden.

Giftfritt Hagfors
handlar om att ta ansvar. Vi ska medverka till att uppfylla målet om en giftfri miljö och se till att våra barn och framtida generationer inte blir utsatta för miljögifter och kemikalier i den offentliga miljön. Genom aktivt deltagande i nätverk, utbildningar och smarta upphandlingar kan vi minska och på sikt helt få bort gifter inom och utanför den kommunala verksamheten.

Gå direkt till: Åtgärder  Mål
Åtgärder en god grön kommun
bottom of page