top of page

Höjd kompetens på alla nivåer

Höjd kompetens på alla nivåer handlar om att höja den generella kunskapsnivån i samhället. Genom att utgå ifrån våra styrkor skapar vi möjligheter för både utbildning och kompetensutveckling. En förståelse för hur omvärlden påverkar oss gör också att blir vi bättre rustade att möta framtidens utmaningar. Vikten av att tänka och planera långsiktigt och följa med i utvecklingen är en förutsättning för att kommunen ska utvecklas med god ekonomi och goda levnadsförhållanden, både socialt och miljömässigt.

Vi ska uppmuntra utbildning och kompetensutveckling genom hela livet. Alla ska erbjudas kvalitativ utbildning utifrån sina förutsättningar. Vi ska ha Värmlands bästa utbildningsmöjligheter. Vi ska arbeta med attityder till utbildning för att bibehålla den relativt höga andel elever med behörighet och vilja till eftergymnasial utbildning. Vi behöver dessutom stärka skolans varumärke och marknadsföra det vi är bra på. En konkurrenskraftig skola är viktig för att både behålla och locka till oss nya invånare.

Utbildningssamordnare och arbetsgivare behöver samverka för att möta arbetslivets behov. För individen är det viktigt med ökad valfrihet och bättre förutsättningar att nå arbetsmarknaden. För arbetsgivare handlar det om ökad konkurrenskraft. Vi behöver dessutom jämna ut skillnader med avseende på kön, ålder och bakgrund - både inom utbildningssystemet och på arbetsmarknaden. Utbildningssystemet spelar dessutom en oerhört viktig roll i att utbilda och informera unga som äldre om värderingar såsom allas lika värde och vikten och möjligheterna med mångfald.

Åtgärder för att höja kompetensen på alla nivåer

Värmlands bästa utbildningsmöjligheter
handlar om att säkerställa att barn och ungdomar har de bästa förutsättningarna och  möjligheterna till utbildning och att slutföra grundskolan och gymnasiet. Alla som studerar i vår kommun ska erbjudas kvalitativ undervisning genom hela sin utbildning. Ju högre utbildningsnivå människor i vår kommun har desto mer konkurrenskraftiga är vi på sikt. Vi ska arbeta för att ligga över länsgenomsnittet för behöriga grundskole- och gymnasieelever och sträva mot att bli en av landets bästa skolkommuner. Alla människor ska ha samma möjlighet att hitta sin plats i skolan, samhället och arbetslivet oavsett kön, ålder och bakgrund. Vi ska också ta ansvar för att bedriva rätt undervisning med de resurser vi har. Här har Hagfors kommun ett uppdrag att ta ansvarsfulla beslut kring kommunens stora som små skolor och utbildningsmöjligheter samt se till att möjliggöra både bra utbud, lärmiljöer och utbildningskvalitet. Det behöver satsas mer på exempelvis teknikcollege, vård- och omsorgscollege samt idrottsgymnasium och vi behöver fler arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi bör undersöka möjligheten till ett campus Hagfors tillsammans med Karlstads Universitet med fokus på bland annat avancerad tillverkning. Ett lokalt campus skulle också kunna få fler att läsa distanskurser, samtidigt som eftergymnasial kompetens stannar i vår kommun.

Arbeta med attityder till utbildning
handlar om att skapa en skolmiljö där unga känner gemenskap och får en positiv inställning till utbildning - från grundskola till högre utbildning. Redan i tidig ålder behövs kunskaper om utbildningssystemet och högre utbildning. Här krävs ett samarbete mellan både skolpersonal och föräldrar såväl som övriga samhället. Möjligheterna för ett faddersystem för personlig utveckling bör undersökas och attityden till och i skolan behöver bli mer positiv. Här behöver vi se vad vi är bra på, och berätta det för andra. Både samhället, föräldrar och elever har i detta ett ansvar. Bättre attityder mot exempelvis högre utbildning gör att fler söker sig vidare efter gymnasiet. Bättre attityder mot kommunen som plats att bo och leva i gör att de också kommer tillbaka efter avslutade studier. En attitydförändring är nödvändig på många sätt, och är något som vi måste arbeta långsiktigt med.  Det krävs en attitydförändring för att få fler att gå längre i utbildningskedjan och samtidigt vilja stanna kvar i kommunen.

Förbättrad kompetensmatchning
handlar om att matcha arbetskraft med arbetsmarknad, matcha rätt människor med varandra och att arbeta bort attityder som begränsar oss och människor i arbetsmarknaden, exempelvis inskränkthet och fientlighet mot olikheter. Att hänga med i utvecklingen och skapa möjligheter för både näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle att ligga i framkant är också viktigt. Vi behöver arbeta för att öka kunskaper, självförtroendet och självkänslan gällande utbildning på alla nivåer, framförallt via erfarenhetsutbyte, utbildning. Frågan om ökad kompetensmatchning och höjd kompetensnivå handlar också om att arbetsgivare i kommunen bör uppmuntra och stötta personal som vill kompetensutveckla sig. Det kan handla om allt ifrån internutbildningar, möjligheter att studera på distans vid sidan av jobbet till tjänstledighet för vidareutbildning. För en bättre kompetensmatchning skulle det bland annat behöva göras en kartläggning bland kompetenser hos både nyinflyttade och nyanlända. Vi behöver också jämna ut olikheter mellan kön, ålder och bakgrund på arbetsplatser i kommunen, men också koppla ihop kompetenser som kan dra nytta av varandra. På så sätt kan vi arbeta för en minskad arbetslöshet samt ökad jämställdhet och jämlikhet.

 

Följa ungdomars kompetensutveckling
handlar om att fånga upp ungas intressen och talanger för att lotsa dem rätt och stötta under fortsatta studier eller arbete. Det kan vara allt från praktiksluss till finansieringsstöd för Ung Företagsamhet eller stipendier (exempelvis för kurslitteratur) för fortsatta studier. Genom att uppmuntra elever att vara företagsamma under sin skoltid kan de bli företagsamma anställda i framtiden. Här gäller det också att fånga upp och stötta de elever och ungdomar som har det svårare i skolan, har något form av handikapp, är skoltrötta eller har hamnat utanför skolsystemet av någon anledning. EU-projekt likt Värmlands unga eller Värmlands framtid är viktiga att arbeta med även på längre sikt. Kommunen kan också rikta specifik uppmärksamhet eller marknadsföring mot utflyttade gymnasieelever som läser högre utbildning på annan ort och försöka locka dem tillbaka efter examen. Tidig information om framtidens arbetsmarknad är också viktigt för att matcha kompetens och bidra till en lägre ungdomsarbetslöshet. Det behövs en röd tråd genom hela skolperioden om entreprenörskap och kunskap om våra olika företag. Studie- och jobbmöjligheter i vår kommun behöver uppmärksammas för ungdomar tidigt, både i hopp om att skapa ett framtida intresse inför högre utbildning men också för att de ska få en aktuell och korrekt bild av de möjligheter som finns i vår kommun.


 

Gå direkt till: Åtgärder  Mål
Åtgärder höjd kompetens
bottom of page